مقاله

دسته بندی / مقاله 1400/02/25

  فرآیند جوشکاری الکتروفورج شامل سه مرحله اصلی می گردد که طی این مراحل عملیات جوشکاری و اتصال قطعات به بهترین شکل انجام گرفته و عیوب جوش نسبت به روشهای دیگر جوشکاری به حداقل می رسد این مراحل شامل :

 

1مرحله پیش از جوشکاری (Preweld interval) : اعمال نیروی اولیه

 برای قرار دادن چهارپهلو بر روی تسمه و همزمان برقراری جریان الکتریکی اولیه به منظور پیش گرم قطعات برای کاهش گرادین حرارتی در فلز هنگام شروع جوشکاری.

 

2- مرحله جوشکاری (Weld interval)   : در این بخش (که خود شامل چند مرحله می گردد) نیروی فورج و جریان الکتریکی طی پالسهای مشخص به قطعات وارد می شود تا دمای قطعات به دمای ذوب نزدیک شده و جوش ایجاد گردد.

 

3- مرحله پس از جوشکاری  (Postweld interval) : پس از تشکیل جوش در مرحله قبل، با حفظ نیروی پرس، جریان الکتریکی با یک شیب خاص کم می شود. این کاهش جریان الکتریکی به منظور کنترل انجماد جوش و جلوگیری از ایجاد ترک در جوش می باشد. در این مرحله فازهای Quench و  Temperقرار داده شده تا  خواص استحکامی جوش نیز افزایش یابد.

 

رعایت دقیق پارامترهای مهم و تاثیر گذار در این روش جوشکاری بوسیله تکنسیینها و مهندسین  شرکت اراک ریل موجب شده است تا تولید گریتینگ  با این روش در شرکت اراک ریل با بهترین کیفیت و مطابق با استانداردهای روز دنیا، صورت گیرد.

شرکت اراک ریل با پشتوانه تجربه 30 ساله در تولید گریتینگ و همچنین بهره گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا توانسته تا با ارائه محصولی مطابق استانداردهای جهانی، علاوه بر تامین نیازهای داخلی و خودکفایی در این محصول توانایی حضور در بازارهای بین- المللی را نیز داشته باشد و با صادرات این محصول به کشورهای عراق و کنیا گامهای موثری نیز در این زمینه برداشته است.