آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس

گریتینگ مضرس

گریتینگ مضرس

نمونه ای از یک گریتینگ مضرس

تصویر گریتینگ مضرس

 زمانیکه روغن ، رطوبت، یخ و یا شرایط کاری خاص سبب لغزش برروی سکوها ویا گریتینگهای راهروها شوند، گریتینگهای مضرس با مزیت ضد لغزشی 

خود، تماس کاملتری را بین دو سطح ایجاد می کند.

گریتینگهای الکتروفورج به دلیل استفاده از چهارپهلوی تاب داده شده(Twisted Bar) به خودی خود تاثیرات ضد لغزشی دارند.